Language of document :

Talan väckt den 17 januari 2020 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige

(Mål C-22/20)

Rättegångsspråk: svenska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: E. Manhaeve, C. Hermes, E. Ljung Rasmussen och K. Simonsson )

Svarande: Konungariket Sverige

Yrkanden

fastställa att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.3 i fördraget om Europeiska Unionen genom att inte tillhandahålla kommissionen de upplysningar som är nödvändiga för att den ska kunna bedöma riktigheten av påståendena att tätorterna Habo och Töreboda uppfyller kraven i rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse1 ,

fastställa att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4 i förening med artiklarna 10 och 15 i direktiv 91/271/EEG genom att inte säkerställa att avloppsvatten från tätorterna Lycksele, Malå, Mockfjärd, Pajala, Robertsfors och Tänndalen före utsläpp undergår sekundär rening eller motsvarande rening i enlighet med kraven i direktivet,

fastställa att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5 i förening med artiklarna 10 och 15 i direktiv 91/271/EEG genom att inte säkerställa att avloppsvatten från tätorterna Borås, Skoghall, Habo och Töreboda före utsläpp undergår mer långtgående rening än vad som följer av artikel 4 i direktivet i enlighet med kraven i samma direktiv, och

förplikta Konungariket Sverige att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Medlemsstaterna är enligt artikel 4.1 i rådets direktiv 91/271/EEG skyldiga att säkerställa att avloppsvatten från tätbebyggelse, när det gäller tätorter av en viss storlek, före utsläpp undergår sekundär rening eller motsvarande rening.

Medlemsstaterna är vidare enligt artikel 5 i direktivet skyldiga att säkerställa att avloppsvatten från tätorter av en viss storlek undergår mer långtgående rening före utsläpp i känsliga områden än vad som följer av artikel 4.

I artikel 4.3 i förening med punkt B.2 och tabell 1 i bilaga I till direktivet – och i artikel 5.3 i förening med punkt B.3 och tabell 2 i bilaga I till direktivet för det fall avloppsvattnet härrör från tätorter med mer än 10 000 personekvivalenter – anges de krav som gäller för utsläpp av renat avloppsvatten (nedan kallade utsläppskraven). Dessa krav fastställer, i de delar som är relevanta i detta mål, begränsningsvärden för biokemisk syreförbrukning (BOD), kemisk syreförbrukning (COD) och kväve.

I artikel 15 i förening med punkt D i bilaga I till direktivet anges de krav som ställs på övervakningen och utvärderingen av efterlevnaden av utsläppskraven. Dessa krav anger antalet årliga prover och provtagningsintervall (nedan kallade kontrollkraven).

I artikel 10 i direktivet anges de krav som gäller för utformning, byggande, drift och underhåll av reningsverk som uppförs för att uppfylla utsläppskraven.

Kommissionen anser, efter en bedömning av den information som Sverige har inkommit med, att Sverige inte uppfyller kraven i artikel 4 i förening med artiklarna 10 och 15 i direktivet i fråga om sex tätorter på grund av att utsläppskraven och/eller kontrollkraven inte är uppfyllda.

Kommissionen anser även, efter en bedömning av den information som Sverige har inkommit med, att Sverige inte uppfyller kraven i artikel 5 i förening med artiklarna 10 och 15 i direktivet i fråga om ytterligare fyra tätorter på grund av att utsläppskraven inte är uppfyllda.

Sverige hävdar, vad gäller två av tätorterna, att utsläppskraven för kväve uppfylls på grundval av naturlig retention. Sverige har emellertid inte tillhandahållit kommissionen de upplysningar som är nödvändiga för att den ska kunna bedöma riktigheten av Sveriges påståenden om den naturliga retentionens omfattning och efterlevnaden av direktivets krav på kväverening på denna grund. Kommissionen anser att Sverige därigenom har åsidosatt principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 i EU-fördraget.

____________

1 EGT 1991, L 135, s. 40; svensk specialutgåva, område 15, volym 10, s. 93