Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 13 listopada 2019 r. – XY / KLM Cityhopper BV

(Sprawa C-829/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Hamburg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: XY

Strona pozwana: KLM Cityhopper BV

Postanowieniem Trybunału z dnia 17 stycznia 2020 r. sprawa została wykreślona z rejestru Trybunału.

____________