Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 12 декември 2019 г. — Ministero della Giustizia, представлявано от действащия министър/GN

(Дело C-914/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ministero della Giustizia, представлявано от действащия министър

Ответник: GN

в присъствието на: HM, JL, JJ

Преюдициални въпроси

Допускат ли член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, член 10 ДФЕС и член 6 от Директива 20007/8/ЕО1 на Съвета от 27 ноември 2000 г., в частта им, в която забраняват дискриминацията, основана на възраст, при достъпа до заетост, държава членка да може да наложи възрастова граница за достъпа до професията нотариус?

____________

1     Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7).