Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 12. prosince 2019 – Ministero della Giustizia, zastoupené současným ministrem v. GN

(Věc C-914/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Ministero della Giustizia, zastoupené současným ministrem

Odpůrce: GN

za účasti: HM, JL, JJ

Předběžná otázka

Brání článek 21 Listiny základních práv Evropské unie, článek 10 SFEU a článek 6 směrnice Rady 20007/8/ES1 ze dne 27. listopadu 2000 v rozsahu, v němž zakazují diskriminaci na základě věku při přístupu k povolání, tomu, aby členský stát mohl stanovit věkovou hranici pro přístup k povolání notáře?

____________

1     Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16).