Language of document :

2019 m. gruodžio 12 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. / GN

(Byla C-914/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato (Valstybės Taryba, Italija)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. (Teisingumo ministerija, atstovaujama šiuo metu pareigas einančio teisingumo ministro)

Kita apeliacinio proceso šalis: GN

dalyvaujant: HM, JL, JJ

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnį, SESV 10 straipsnį ir 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB1 6 straipsnį tiek, kiek jie draudžia diskriminaciją dėl amžiaus siekiant įsidarbinti, valstybei narei draudžiama nustatyti amžiaus apribojimą asmenims, norintiems verstis notaro profesija?

____________

1 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).