Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 12 grudnia 2019 r. – Ministero della Giustizia, reprezentowane przez urzędującego ministra / GN

(Sprawa C-914/19)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Wnosząca odwołanie: Ministero della Giustizia, reprezentowane przez urzędującego ministra

Druga strona postępowania: GN

przy udziale: HM, JL, JJ

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 21 karty praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 10 TFUE oraz art. 6 dyrektywy Rady i 20007/8/WE1 z dnia 27 listopada 2000 r., w części w której zakazują dyskryminacji ze względu na wiek w dostępie do zatrudnienia, sprzeciwiają się wprowadzeniu przez państwo członkowskie górnej granicy wieku w związku z dostępem do zawodu notariusza?

____________

1     Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. 2000, L 303, s. 16).