Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 12. decembra 2019 – Ministero della Giustizia, zastúpené súčasným ministrom/GN

(vec C-914/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Ministero della Giustizia, zastúpené súčasným ministrom

Odporkyňa: GN

za účasti: HM, JL, JJ

Prejudiciálna otázka

Bránia článok 21 Charty základných práv Európskej únie, článok 10 ZFEÚ a článok 6 smernice Rady 2000/78/ES1 z 27. novembra 2000, v časti, v ktorej zakazujú diskrimináciu z dôvodu veku, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, možnosti členského štátu stanoviť vekovú hranicu týkajúcu sa prístupu k povolaniu notára?

____________

1 Smernica 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2000, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).