Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien ) den 12 december 2019 – Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. mot GN

(Mål C-914/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.

Motpart: GN

Ytterligare deltagare i rättegången: HM, JL, JJ

Tolkningsfrågan

Utgör artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 10 FEUF och artikel 6 i rådets direktiv 2000/78/EG1 av den 27 november 2000, där det fastställs ett förbud mot diskriminering på grund av ålder vad gäller tillgång till sysselsättning, hinder för att en medlemsstat kan fastställa en högsta åldersgräns för tillträde till notarieyrket?

____________

1 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT 2000, L 303, s. 16).