Language of document :

2019 m. lapkričio 29 d. Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Deutsche Umwelthilfe eV / Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-873/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Deutsche Umwelthilfe eV

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Trečiasis asmuo: Volkswagen AG

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 1998 m. birželio 25 d. Orhuse pasirašytos ir 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB1 Europos bendrijos vardu patvirtintos Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 9 straipsnio 3 dalis, siejama su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, aiškintina taip, kad aplinkos organizacijos iš esmės turi turėti galimybę teisme užginčyti sprendimą, kuriuo – galbūt pažeidžiant 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/20072 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos 5 straipsnio 2 dalį – leidžiama dyzelinių lengvųjų automobilių su valdikliais gamyba?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

a)    Ar Reglamento Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalis aiškintina taip, kad valdiklio būtinumo variklio apsaugai nuo pažeidimų ar avarijos ir saugiam transporto priemonės naudojimui vertinimo matas iš esmės yra naujausias technologijų lygis, kai jis suprantamas kaip techninės galimybės EB tipo patvirtinimo momentu?

b)    Ar reikia atsižvelgti, be technologijų lygio, į kitas aplinkybes, dėl kurių galėtų būtų leidžiama naudoti valdiklį, nors, vertinant vien pagal naujausią technologijų lygį, jo „būtinumas“ nebūtų pateisinamas, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalies antro sakinio a punktą?

____________

1 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas 2005/370/EB dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 124, 2005, p. 1).

2 OL L 171, 2007, p. 1.