Language of document :

Преюдициално запитване от cour d'appel de Bruxelles (Белгия), постъпило на 14 януари 2020 г. — Top System SA/État belge

(Дело C-13/20)

Език на производството:френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Bruxelles

Страни в главното производство

Жалбоподател: Top System SA

Ответник: État belge

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 5, параграф 1 от Директива 91/250/ЕИО на Съвета от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми1 да се тълкува в смисъл, че разрешава на легитимния приобретател на компютърна програма да я декомпилира изцяло или отчасти, когато декомпилацията позволява отстраняването на грешки, засягащи функционирането на програмата, включително когато отстраняването им се изразява в деактивиране на функция, засягаща правилното функциониране на приложението, включващо тази програма?

При утвърдителен отговор трябва ли освен това да са изпълнени условията по член 6 от Директивата или други условия?

____________

1 ОВ L 122, 1991 г., стр. 42; Специално издание на български езика, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 114.