Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour dʼappel de Bruxelles (Belgien) den 14. januar 2020 – Top System SA mod État belge

(Sag C-13/20)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour dʼappel de Bruxelles

Parter i hovedsagen

Appellant: Top System SA

Indstævnt: État belge

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991 om retlig beskyttelse af edb-programmer 1 fortolkes således, at den, der retmæssigt har erhvervet et edb-program, kan dekompilere hele dette program eller en del af det, når denne dekompilering er nødvendig for, at den pågældende kan korrigere fejl ved programmets funktion, herunder når korrektionen består i at deaktivere en funktion, der forhindrer det pågældende program i at fungere korrekt?

Såfremt spørgsmålet besvares bekræftende, skal betingelserne i direktivets artikel 6 eller andre betingelser da desuden være opfyldt?

____________

1     EFT 1991, L 122, s. 42.