Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 14.1.2020 – Top System SA v. Belgian valtio

(asia C-13/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Bruxelles

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Top System SA

Vastapuoli: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta 14.5.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/250/ETY1 5 artikla 1 kohtaa tulkittava siten, että siinä sallitaan tietokoneohjelman laillisesti hankkineelle henkilölle sen takaisinmallinnus kokonaan tai osittain, jos tällainen takaisinmallinnus on tarpeen, jotta hänen olisi mahdollista korjata kyseisen ohjelman toimintaan vaikuttavat virheet, myös silloin, kun korjaaminen muodostuu sellaisen toiminnon poistamisesta, joka vaikuttaa kyseiseen ohjelmaan kuuluvan sovelluksen asianmukaiseen toimintaan?

Jos tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, onko lisäksi täytettävä direktiivin 6 artiklan mukaiset edellytykset tai muita edellytyksiä?

____________

1 EYVL 1991, L 122, s. 42.