Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. siječnja 2020. uputio cour d'appel de Bruxelles (Belgija) – Top System SA protiv État belge

(predmet C-13/20)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d'appel de Bruxelles

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Top System SA

Druga stranka u žalbenom postupku: État belge

Prethodna pitanja

Treba li članak 5. stavak 1. Direktive Vijeća 91/250/EEZ od 14. svibnja 1991. o pravnoj zaštiti računalnih programa1 tumačiti na način da se njime zakonitom stjecatelju računalnog programa omogućuje da ga djelomično ili u cijelosti dekompilira ako je ta dekompilacija potrebna kako bi mogao ispraviti pogreške koje utječu na rad navedenog programa, uključujući i kada se ispravljanje sastoji od isključivanja funkcije koja utječe na pravilan rad aplikacije koja je dio tog programa?

Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, moraju li se usto ispuniti uvjeti iz članka 6. Direktive ili drugi uvjeti?

____________

1 SL 1991, L 122, str. 42.