Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) 14. januára 2020 – Top System SA/État belge

(vec C-13/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Top System SA

Odporca v odvolacom konaní: État belge

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 5 ods. 1 smernice Rady zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov (91/250/EHS)1 vykladať v tom zmysle, že umožňuje oprávnenému nadobúdateľovi počítačového programu pristúpiť k rozkladu celého programu alebo jeho časti, ak je tento rozklad nevyhnutný na to, aby mohol opraviť chyby ovplyvňujúce fungovanie uvedeného programu, vrátane prípadu, keď oprava spočíva v deaktivovaní funkcie, ktorá ovplyvňuje riadne fungovanie aplikácie, ktorá je súčasťou tohto programu?

V prípade kladnej odpovede musia byť okrem toho splnené podmienky článku 6 smernice alebo iné podmienky?

____________

1 Ú. v. ES L 122, 1991, s. 42.