Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Bruxelles (Belgien) den 14 januari 2020 – Top System SA mot État belge

(Mål C-13/20)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel de Bruxelles

Parter i det nationella målet

Klagande: Top System SA

Motpart: État belge

Tolkningsfrågor

Ska artikel 5.1 i rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram1 tolkas så, att den som lagligen har förvärvat ett datorprogram får dekompilera hela eller delar av datorprogrammet, när denna dekompilering är nödvändig för att vederbörande ska kunna rätta fel som påverkar programmets funktion, inbegripet när rättelsen består i att avaktivera en funktion som påverkar hur den applikation som detta program ingår i fungerar?

Om så är fallet, ska villkoren i artikel 6 i direktivet eller några andra villkor också vara uppfyllda?

____________

1 EUT 1999, L 122, s. 42.