Language of document :

Žaloba podaná dne 4. února 2020 – Evropská komise v. Spolková republika Německo

(Věc C-57/20)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: R. Pethke a J. Jokubauskaitė, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Spolková republika tím, že na všechny zemědělce v zásadě uplatnila režim daňového paušálu nezávisle na tom, zda by jim uplatněním běžného režimu nebo zvláštního režimu pro malé podniky vznikly obtíže, a dále tím, že uplatnila daňovou sazbu paušální náhrady, která vede ke strukturální nadměrné kompenzaci zaplacené daně na vstupu, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 296 odst. 1 a článku 299 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 ;

uložil Spolkové republice Německo náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

První žalobní důvod vycházející z porušení čl. 296 odst. 1 směrnice 2006/112/ES

V rámci prvního žalobního důvodu Komise tvrdí, že Spolková republika Německo porušila čl. 296 odst. 1 směrnice 2006/112, neboť režim daňového paušálu uplatnila na všechny zemědělce nezávisle na případných obtížích zemědělců při uplatnění běžného režimu nebo zvláštního režimu pro malé podniky.

Článek 296 směrnice 2006/112 podle Komise požaduje odpovídající odlišení zemědělců, kteří smí využívat režim daňového paušálu. Zvýhodnění zemědělci tak musejí splnit kvalifikační kritérium, kterým je existence obtíží při uplatňování běžného režimu nebo zvláštní režimu podle kapitoly 1. Spolková republika Německo opomněla provést takovýto kvalifikovaný výběr zvýhodněných zemědělců.

V rámci druhého žalobního důvodu Komise tvrdí, že Spolková republika Německo porušila článek 299 směrnice 2006/112, neboť jí stanovená daňová sazba paušální náhrady vede ke strukturální nadměrné kompenzaci daně, kterou zemědělci podléhající daňovému paušálu skutečně platí na vstupu.

Ve výpočtu jsou na jedné straně od obratu celého zemědělského odvětví odpočteny zemědělské služby smluvních poskytovatelů, na druhé straně však je od daně na vstupu celého zemědělského odvětví odpočtena jen daň na vstupu zemědělců podléhajících běžnému režimu, a nikoli také daň na vstupu smluvních poskytovatelů. Z toho plyne strukturální nadměrná kompenzace v důsledku paušálně nahrazované daně na vstupu v případě zemědělců podléhajících daňovému paušálu.

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.