Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2020 – Komisja Europejska / Republika Federalna Niemiec

(Sprawa C-57/20)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Pethke i J. Jokubauskaitė, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec

Żądania strony skarżącej

Skarżąca wnosi o orzeczenie, że:

Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 296 ust. 1 i 299 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej1 poprzez zastosowanie systemu ryczałtowego zasadniczo do wszystkich rolników niezależnie od tego, czy zastosowanie zasad ogólnych VAT lub procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw powodowałoby dla nich trudności, oraz, ponadto poprzez zastosowanie stawki podatkowej zryczałtowanych rekompensat, co prowadzi do strukturalnej, nadmiernej rekompensaty uiszczonego podatku;

obciążenie Republiki Federalnej Niemiec kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzut pierwszy - Naruszenie art. 296 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE.

W pierwszym zarzucie Komisja podnosi, że stosując system ryczałtowy do wszystkich rolników, niezależnie od ewentualnych trudności, jakie rolnicy napotykają przy stosowaniu zwykłej procedury VAT lub procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw, Republika Federalna Niemiec naruszyła art. 296 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE.

Artykuł 296 dyrektywy 2006/112 wymaga odpowiedniego zróżnicowania rolników, dla których system ryczałtowy może być korzystny. W związku z tym, rolnicy będący beneficjentami powinni mieć trudności ze stosowaniem zasad ogólnych VAT lub procedury szczególnej przewidzianej w rozdziale 1, co stanowi kryterium kwalifikujące. Republika Federalna Niemiec nie dokonała takiego kwalifikowanego wyboru rolników będących beneficjentami.

Drugi zarzut dotyczy naruszenia przez Republikę Federalną Niemiec art. 299 dyrektywy 2006/112 w związku z tym, że ustalona przez nią stawka podatkowa zryczałtowanych rekompensat prowadzi do strukturalnej nadmiernej rekompensaty podatku naliczonego rzeczywiście zapłaconego przez rolników ryczałtowych.

W obliczeniach, z jednej strony, usługi rolnicze świadczone przez komercyjnych kontrahentów zostały odliczone od obrotów całego sektora rolnego, ale z drugiej strony, obciążenie podatkiem naliczonym całego sektora rolnego zostało zmniejszone tylko o obciążenie podatkiem naliczonym rolników opodatkowanych w ramach systemu zwykłego, a nie o obciążenie podatkiem naliczonym komercyjnych kontrahentów. Prowadzi to do strukturalnej nadmiernej rekompensaty w postaci zryczałtowanego, zwróconego podatku naliczonego rolników ryczałtowych.

____________

1 Dz.U. 2006 L 347, s. 1.