Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 28 ноември 2019 г. — L/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

(Дело C-869/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Жалбоподател: L

Ответник: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 6, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО1 , прилагането на процесуалните принципи за диспозитивно начало, за съответствие и за забрана за reformatio in peius, които са пречка съдът, сезиран с подадена от банката жалба срещу решение, ограничаващо във времето възстановяването на недължимо платените от потребителя суми поради обявяването за недействителна на „клауза за долен праг“, да постанови пълно възстановяване на тези суми и по този начин да влоши положението на жалбоподателя, тъй като ограничението не е било обжалвано от потребителя?

____________

1 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273)