Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 28. novembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – L/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

(Lieta C-869/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Pamatlietas puses

Prasītāja: L

Atbildētāji: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

Prejudiciālais jautājums

Vai ar Direktīvas 93/13/EEK 1 6. panta 1. punktu netiek pieļauta tādu procesuālo principu piemērošana kā dispozitivitātes, atbilstības un reformatio in peius aizlieguma principi, kas aizliedz tiesai, kura izskata bankas celtu pārsūdzību par spriedumu, ar kuru tika ierobežota laikā patērētāja nepamatoti samaksāto summu, piemērojot par spēkā neesošu atzītu “noteikumu par procentu likmes minimumu”, atlīdzināšana, lemt par pilnīgu šo summu atlīdzināšanu un tādējādi pasliktināt apelācijas sūdzības iesniedzēja stāvokli, jo minēto ierobežojumu nav pārsūdzējis patērētājs?

____________

1 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos

(OV 1993, L 95, 29. lpp.).