Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 28 november 2019 – L mot Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

(Mål C-869/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i det nationella målet

Klagande: L

Motpart: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

Tolkningsfrågan

Utgör artikel 6.1 i direktiv 93/13/EEG1 hinder för att tillämpa processrättsliga principer – såsom dispositionsprincipen, principen att domstolsavgöranden inte får gå utöver vad parterna har yrkat och förbudet mot reformatio in pejus – som innebär att en domstol, som prövar en banks överklagande av en dom i vilken det beslutats om tidsbegränsad återbetalning av belopp som en konsument felaktigt har betalat till följd av en ogiltigförklarad klausul om räntegolv, inte kan besluta om full återbetalning av nämnda belopp och därmed försämra situationen för klaganden, eftersom nämnda begränsning inte har överklagats av konsumenten?

____________

1 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169)