Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tyskland) den 10 december 2019 – CF, DN mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-901/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parter i det nationella målet

Klagande: CF, DN

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Tolkningsfrågor

Utgör artiklarna 15 c och 2 f i direktiv 2011/95/EU1 hinder mot en tolkning och tillämpning av en nationell bestämmelse, enligt vilken det endast kan föreligga ett allvarligt hot mot en civilpersons liv eller lem på grund av urskillningslöst våld i situationer av väpnad konflikt (i den bemärkelsen att en civilperson genom sin blotta närvaro i det berörda området skulle löpa en verklig risk att utsättas för sådana hot), i sådana situationer där hoten inte är specifikt riktade mot vederbörande på grund av omständigheter som är hänförliga till dennes personliga situation, för det fall det redan har fastställts ett minsta antal civila offer (döda och skadade)?

Om fråga 1 besvaras jakande: Ska bedömningen huruvida det föreligger sådana hot göras genom att samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas? Om detta inte är fallet: Vilka andra unionsrättsliga krav ställs på denna bedömning?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 2011, s. 9).