Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Tyskland) den 9. januar 2020 – L.R. mod Forbundsrepublikken Tyskland

(Sag C-8/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Parter i hovedsagen

Sagsøger: L.R.

Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland

Præjudicielt spørgsmål

Er en national bestemmelse, hvorefter en ansøgning om international beskyttelse kan afvises som en fornyet ansøgning, der ikke kan antages til realitetsbehandling, forenelig med artikel 33, stk. 2, litra d), og artikel 2, litra q), i direktiv 2013/32/EU 1 , når den første asylsag, hvor der blev givet afslag, ikke blev gennemført i en EU-medlemsstat, men i Norge?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26.6.2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT 2013, L 180, s. 60).