Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 9.1.2020 – L.R. v. Saksan valtio

(asia C-8/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: L.R.

Vastaaja: Saksan valtio

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiivin 2013/32/EU1 33 artiklan 2 kohdan d alakohdan ja 2 artiklan q alakohdan kanssa sopusoinnussa sellainen kansallinen säännöstö, jonka mukaan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätettävä tutkimatta sääntöjenvastaisena myöhempänä hakemuksensa, jos ensimmäinen, turvapaikkahakemuksen hylkäämiseen johtanutta turvapaikkamenettelyä ei käyty missään unionin jäsenvaltiossa vaan Norjassa?

____________

1 Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU (EUVL 2013, L 180, s. 60).