Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 9. janvārī iesniedza Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Vācija) – L.R./Bundesrepublik Deutschland

(Lieta C-8/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Pamatlietas puses

Prasītājs: L.R.

Atbildētāja: Bundesrepublik Deutschland

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 2013/32/ES 1 33. panta 2. punkta d) apakšpunktam un 2. panta q) punktam atbilst valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru starptautiskās aizsardzības pieteikumu var noraidīt kā nepieņemamu turpmāku pieteikumu, ja pirmā, personai nelabvēlīgā patvēruma procedūra ir veikta nevis kādā no ES dalībvalstīm, bet gan Norvēģijā?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (OV 2013, L 180, 60. lpp.).