Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht (Tyskland) den 9 januari 2020 – L.R. mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-8/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: L.R.

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Tolkningsfråga

Utgör artikel 33.2 d och artikel 2 q i direktiv 2013/32/EU1 hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken en ansökan om internationellt skydd kan nekas prövning på grund av att den är en efterföljande ansökan, om det första asylförfarandet där ansökan avslogs inte genomfördes i en EU-medlemsstat utan i Norge?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 2013, s. 60).