Language of document :

Преюдициално запитване от Attunda tingsrätt (Швеция), постъпило на 21 януари 2020 г. — Airhelp Ltd/Scandinavian Airlines System SAS

(Дело C-28/20)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Attunda tingsrätt

Страни в главното производство

Ищец: Airhelp Limited

Ответник: Scandinavian Airlines System SAS

Преюдициални въпроси

Стачката на пилоти на граждански въздухоплавателни средства, които са наети от въздушен превозвач и са необходими за извършване на полет, представлява ли „извънредно обстоятелство“ по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламент № 261/20041 , когато стачката не се провежда във връзка с приета или обявена от въздушния превозвач мярка, а за нея е дадено предизвестие и е организирана законосъобразно от организации на работниците като колективно действие с цел въздушният превозвач да увеличи заплатите, да предостави допълнителни облаги или да промени условията на труд, за да изпълни исканията на организациите?

Какво значение, ако изобщо има такова, следва да се придаде на това доколко са справедливи исканията на организациите на работниците и по-специално на това, че исканото увеличение на заплатите е значително по-високо от увеличенията на заплатите, които по принцип са приложими за съответните пазари на труда в страната?

Какво значение, ако изобщо има такова, следва да се придаде на обстоятелството, че за да се избегне стачка, въздушният превозвач приема предложение за постигане на споразумение, отправено от национален орган за медиация по трудовоправни спорове, но организациите на работниците не го приемат?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).