Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Attunda tingsrätt (Švédsko) dne 21. ledna 2020 – Airhelp Limited v. Scandinavian Airlines System SAS

(Věc C-28/20)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Attunda tingsrätt

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Airhelp Limited

Žalovaná: Scandinavian Airlines System SAS

Předběžné otázky

Je stávka pilotů, kteří jsou zaměstnáni u leteckého dopravce a jejichž přítomnost je nutná k uskutečnění letu, „mimořádnou okolností“ ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení č. 261/20041 , pokud ke stávce nedošlo z důvodu opatření, které bylo přijato nebo vyhlášeno leteckým dopravcem, nýbrž stávku jako kolektivní akci vyhlásily a platně s ní započaly organizace zaměstnanců s cílem donutit leteckou společnost zvýšit mzdy, poskytnout výhody nebo upravit pracovní podmínky tak, aby byly splněny požadavky organizací zaměstnanců?

Jaký význam je případně třeba přikládat přiměřenosti požadavků organizací zaměstnanců a zejména skutečnosti, že požadované zvýšení mezd je výrazně vyšší než zvyšování mezd, které se obecně uplatňuje na dotčeném vnitrostátním trhu práce?

Jaký význam je případně třeba přikládat skutečnosti, že letecký dopravce přijme návrh smírného řešení vnitrostátního orgánu pro mediaci v pracovněprávních sporech, aby zamezil stávce, organizace zaměstnanců však nikoliv?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1)