Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 21. janvārī iesniedza Attunda tingsrätt (Zviedrija) – Airhelp Ltd/Scandinavian Airlines System SAS

(Lieta C-28/20)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Attunda tingsrätt

Pamatlietas puses

Prasītāja: Airhelp Ltd

Atbildētāja: Scandinavian Airlines System SAS

Prejudiciālie jautājumi

Vai pilotu, kurus nodarbina gaisa pārvadātājs un kuru līdzdalība ir nepieciešama lidojumu veikšanai, streiks ir “ārkārtējs apstāklis” Regulas 261/2004 1 5. panta p) punkta 3. apakšpunkta izpratnē, ja streiks nenotiek saistībā ar pasākumu, par kuru lēmumu ir pieņēmis vai par to ir paziņojis gaisa pārvadātājs, bet kuru kā protesta akciju ir pieteikušas darba ņēmēju organizācijas nolūkā panākt, lai gaisa pārvadātājs paaugstina atalgojumu, nodrošina priekšrocības vai maina nodarbināšanas kārtību darba ņēmēju organizāciju prasību izpildei?

Kāda nozīme attiecīgajā gadījumā ir jāpiešķir darba ņēmēju organizāciju prasībai un it īpaši faktam, ka prasība paaugstināt atalgojumu ir ievērojami augstāka nekā algas palielinājums, kas parasti tiek piemērots konkrētajiem valsts darba tirgiem?

Kāda nozīme konkrētajā gadījumā ir apstāklim, ka gaisa pārvadātājs, lai izvairītos no streika, piekrīt valsts mediāciju iestādes iesniegtam priekšlikumam par izlīgumu kolektīvā darba strīdā, taču darba ņēmēju organizācijas tam nepiekrīt?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).