Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Attunda Tingsrätt (Švédsko) 21. januára 2020 – Airhelp Ltd/Scandinavian Airlines System SAS

(vec C-28/20)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Attunda Tingsrätt

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Airhelp Ltd

Žalovaná: Scandinavian Airlines System SAS

Prejudiciálne otázky

a)    Predstavuje štrajk pilotov, ktorých zamestnáva letecký dopravca a ktorí sú nevyhnutní na prevádzku letu, „mimoriadnu okolnosť“ v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia č. 261/20041 , pokiaľ sa štrajk neuskutočnil v súvislosti s opatrením, o ktorom rozhodol alebo ktoré ohlásil letecký dopravca, ale bol ohlásený a v súlade so zákonom ho vyhlásili zamestnanecké organizácie ako protestnú akciu, ktorou chceli leteckého dopravcu prinútiť zvýšiť im mzdy, poskytnúť výhody alebo zmeniť podmienky zamestnania, a tým splniť ich požiadavky?

b)    Aký význam, ak vôbec nejaký, má to, či sú požiadavky zamestnaneckých organizácií primerané, a najmä skutočnosť, že požadovaný nárast miezd je výrazne vyšší než zvýšenie miezd, ktoré sa vo všeobecnosti uplatňuje na dotknutom vnútroštátnom trhu práce?

c)    Aký význam, ak vôbec nejaký, má to, že letecký dopravca s cieľom zabrániť štrajku prijme návrh na urovnanie od vnútroštátneho orgánu zodpovedného za mediáciu v oblasti pracovnoprávnych sporov, zamestnanecké organizácie ho však neprijmú?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91(Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).