Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 12.12.2019 – Alpha Trading SpA unipersonale v. Ministero dell’Economia e delle Finanze ym.

(asia C-916/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Alpha Trading SpA unipersonale

Vastapuoli: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ja Ministero dello Sviluppo Economico

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun huomioon otetaan SEUT 107 ja SEUT 108 artikla, 22.3.1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 659/19991 myöhempine muutoksineen, 21.4.2004 annettu komission asetus (EY) N:o 794/20042 ja mahdolliset muut asiaa koskevat [Euroopan unionin] oikeuden säännökset, Euroopan unionin tuomioistuinta pyydetään täsmentämään, onko Euroopan komissiolle etukäteen ilmoitettavasta valtiontuesta kyse nyt tarkasteltavassa asiassa valituksenalaisessa ministeriön asetuksen nro 37/2015 kaltaisessa lakia alemmassa säädöksessä, jolla pantiin suoraan täytäntöön Consiglio di Staton tuomiot, joilla osittain kumottiin komissiolle jo aiemmin ilmoitetut aikaisemmat asetukset, puuttumalla taannehtivasti biodieseliä koskevan kevennetyn valmisteveron soveltamisehtoihin niin, että edun jakoperusteita muutettiin takautuvasti sitä hakevien yritysten kesken pidentämättä kuitenkaan verohelpotuksia koskevaa ohjelmaa ajallisesti?

____________

1 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999 EYVL 1999, L 83, s. 1).

2 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta 21.4.2004 annettu komission asetus (EY) N:o 794/2004 (EUVL 2004, L 140, s. 1).