Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 12 december 2019 – Eco Fox Srl mot Fallimento Mythen Spa m.fl.

(Mål C-915/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Eco Fox Srl

Motpart: Fallimento Mythen Spa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Tolkningsfråga

Utgör en sekundärrättsakt, såsom de tillämpningsföreskrifter som har antagits genom ministerdekret nr 37/2015 och som har angripits i förevarande mål, vilka – genom direkt tillämpning av domar meddelade av Consiglio di Stato om delvis ogiltigförklaring av de tidigare gällande tillämpningsföreskrifter som redan har anmälts till kommissionen – ”med retroaktiv verkan” har reglerat tillämpningen av en lägre punktskatt på biodiesel, på så sätt att kriterierna för fördelning av skattelättnaden bland de sökande företagen har ändrats med retroaktiv verkan, utan att skattelättnadens varaktighet har förlängts, ett statligt stöd som ska förhandsanmälas till Europeiska kommissionen i enlighet med artiklarna 107 FEUF och 108 FEUF, rådets förordning (EG) nr 659/19991 av den 22 mars 1999, i dess ändrade lydelse, kommissionens förordning (EG) nr 794/20042 av den 21 april 2004 och andra eventuellt tillämpliga unionsrättsliga bestämmelser?

____________

1     Rådet förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, 1999, s. 1).

2     Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EUT L 140, 2004, s. 1).