Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Köln (Tyskland) den 23. december 2019 – KA

(Sag C-937/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Köln

Parter i hovedsagen

Den berørte part: KA

Procesdeltagere: Staatsanwaltschaft Köln og Bundesamt für Güterverkehr

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 8, stk. 2, første punktum, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 1 af 21. oktober 2009 fortolkes således, at der også foreligger en international transport i den nævnte bestemmelses forstand, når denne transport finder sted inden for rammerne af en transport i henhold til artikel 1, stk. 5, litra d), i forordning (EF) nr. 1072/2009?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21.10 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (EUT 2009, L 300, s. 72).