Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Köln (Saksa) on esittänyt 23.12.2019 – KA

(asia C-937/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Vastaaja: KA

Asian käsittelyyn osallistuneet viranomaiset: Staatsanwaltschaft Köln ja Bundesamt für Güterverkehr

Ennakkoratkaisukysymys

Onko 21.10.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/20091 8 artiklan 2 kohdan ensimmäistä virkettä tulkittava siten, että kyseessä on mainitussa säännöksessä tarkoitettu saapuva kansainvälinen kuljetus myös silloin, kun kyseinen kuljetus tapahtuu asetuksen (EY) N:o 1072/2009 1 artiklan 5 kohdan d alakohdassa säädetyn kuljetuksen yhteydessä?

____________

1 Maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä 21.10.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009 (EUVL 2009, L 300, s. 72).