Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Köln (Duitsland) op 23 december 2019 – KA/Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

(Zaak C-937/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Köln

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: KA

Verwerende partij: Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

Prejudiciële vraag

Dient artikel 8, lid 2, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 20091 aldus te worden uitgelegd dat ook sprake is van inkomend internationaal vervoer als bedoeld in die bepaling wanneer dit vervoer plaatsvindt in het kader van vervoer dat wordt verricht volgens artikel 1, lid 5, onder d), van deze verordening?

____________

1 Verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (PB 2009, L 300, blz. 72).