Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Köln (Nemecko) 23. decembra 2019 – KA

(vec C-937/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: KA

Za účasti: Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 8 ods. 2 prvá veta nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/20091 z 21. októbra 2009 vykladať v tom zmysle, že o medzinárodnú prepravu v zmysle uvedeného ustanovenia ide aj vtedy, keď sa táto preprava uskutoční v rámci prepravy podľa článku 1 ods. 5 písm. d) nariadenia (ES) č. 1072/2009?

____________

1 Nariadenie o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 2009, s. 72).