Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Köln (Nemčija) 23. decembra 2019 – KA

(Zadeva C-937/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Köln

Stranke v postopku v glavni stvari

Zadevna stranka: KA

Nasprotni stranki: Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 8(2), prvi stavek, Uredbe (ES) št. 1072/20091 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 razlagati tako, da gre za dohodni mednarodni prevoz v smislu navedene določbe tudi tedaj, če do tega prevoza pride v okviru prevoza v skladu s členom 1(5)(d) Uredbe (ES) št. 1072/2009?

____________

1 Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL 2009, L 300, str. 72).