Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 12 декември 2019 г. — Bankia S.A./Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(Дело C-910/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Bankia S.A.

Ответник: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Преюдициални въпроси

На основание на член 267 ДФЕС отправя до Съда на Европейския съюз следните преюдициални въпроси относно тълкуването на член 3, параграф 2 и член 6 от Директива 2003/71/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО:

1.    Имат ли право на иск за съпътстващата проспекта отговорност и двата ли вида инвеститори или само непрофесионалните инвеститори, когато дадено публично предлагане за записване на акции е отправено както към непрофесионални, така и към квалифицирани инвеститори и се издава проспект на вниманието на непрофесионалните инвеститори?

2.    В случай, че отговорът на предходния въпрос е, че такова право имат и квалифицираните инвеститори, възможно ли е да се прецени в каква степен те са осведомени за икономическото състояние на емитента на ППЗ, като се остави настрана проспектът, с оглед на правните или търговските им отношения с посочения емитент (в качеството им на акционери, участието им в управителните му органи и др.)?

____________

1 ОВ L 345, 2003 г., стр. 64; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 7, стр. 23.