Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 12. december 2019 – Bankia S.A. mod Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(Sag C-910/19)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Supremo

Parter i hovedsagen

Appellant: Bankia S.A.

Indstævnt: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Præjudicielle spørgsmål

Med henblik på fortolkning af artikel 3, [stk.] 2, og artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF 1 af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF:

1) Når et udbud til offentligheden på tegning af aktier både er rettet mod detailinvestorer og kvalificerede investorer, og der udstedes et prospekt til detailinvestorer, er det da muligt for begge typer af investorer eller kun for detailinvestorer at anlægge et søgsmål med påstand om ansvar i tilknytning til prospektet?

2) I tilfælde af, at svaret på det foregående spørgsmål er, at det også er muligt for kvalificerede investorer at anlægge et sådant søgsmål, er det da muligt at vurdere deres grad af kendskab til den økonomiske situation i det selskab, som har udstedt udbuddet til offentligheden på tegning af aktier, ud over prospektet, som følge af deres juridiske eller handelsmæssige relationer med den nævnte udsteder (som aktionær i selskabet, medlem af dets bestyrelsesorganer osv.)?

____________

1     EUT 2003, L 345, s. 64.