Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door deTribunal Supremo (Spanje) op 12 december 2019 – Bankia S.A. / Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(Zaak C-910/19)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Tribunal Supremo

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Bankia S.A.

Verwerende parti: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Prejudiciële vragen

Met betrekking tot de uitlegging van artikel 3, lid 2, en artikel 6 van richtlijn 2003/71/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van richtlijn 2001/34/EG:

1.    Kan de vordering inzake verantwoordelijkheid voor het prospectus, wanneer een openbare aanbieding tot inschrijving op aandelen zowel tot kleine beleggers als tot gekwalificeerde beleggers is gericht en er een prospectus wordt uitgegeven voor de kleine beleggers, door beide categorieën beleggers worden ingesteld of alleen door de kleine beleggers?

2.    Indien het antwoord op de vorige vraag luidt dat die vordering ook door de gekwalificeerde beleggers kan worden ingesteld, is het dan mogelijk hun kennis van de economische situatie van de uitgevende instelling buiten het prospectus om te beoordelen, op basis van hun juridische of commerciële relaties met die instelling (het medeaandeelhouder zijn, het deel uitmaken van haar bestuursorganen, enz.)?

____________

1 PB 2003, L345, blz. 64