Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 12. decembra 2019 – Bankia S.A./Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(vec C-910/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Supremo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Bankia S.A.

Odporkyňa: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Prejudiciálne otázky

So zreteľom na výklad článku 3 ods. 2 a článku 6 smernice 2003/71/ES1 Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES:

1.    V prípade, ak je verejná ponuka na upisovanie akcií adresovaná tak retailovým investorom ako aj kvalifikovaným investorom, a vydá sa prospekt pre retailových investorov, vzťahuje sa žaloba o určenie zodpovednosti spojenej s prospektom na oba typy investorov alebo len na retailových investorov?

2.    V prípade, ak odpoveďou na predchádzajúcu otázku je, že sa vzťahuje aj na kvalifikovaných investorov, je možné posúdiť ich úroveň informovanosti o finančnej situácii emitenta OPS nezávisle od prospektu, na základe ich právnych alebo obchodných vzťahov s uvedeným emitentom (byť jeho akcionárom, členom správnych orgánov, atď.)?

____________

1 Ú. v. EÚ L 345, 2003, s. 64; Mim. vyd. 06/006, s. 356.