Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 12 december 2019 – Bankia S.A. mot Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(Mål C-910/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i det nationella målet

Klagande: Bankia S.A.

Motpart: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Tolkningsfrågor

Med stöd av artikel 267 FEUF hänskjuts följande frågor till Europeiska unionens domstol, för tolkning av artiklarna 3.2 och 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG(1 ) av den 4 november 2003 om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG:

1.    När ett erbjudande till allmänheten att teckna aktier riktar sig till både icke-professionella investerare och kvalificerade investerare och ett prospekt har utfärdats för de icke-professionella investerarna, omfattar då rätten att åberopa skadeståndsansvar beträffande prospektet båda typerna av investerare eller enbart de icke-professionella?

2.    För det fall svaret på den första frågan är att även kvalificerade investerare omfattas, kan en bedömning göras av i vilken utsträckning dessa fått kännedom om det emitterande bolagets ekonomiska situation på annat sätt än genom prospektet, på grundval av deras juridiska och kommersiella relationer med det emitterande bolaget (ingår bland dess aktieägare, i deras styrelse etc.)?

____________

(1 ) EUT L 345, 2003, s. 64.