Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. december 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Novaol Srl kontra Ministero dell’Economia e delle Finanze és társai

(C-917/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél: Novaol Srl

Ellenérdekű felek: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az Európai Unió Bíróságának álláspontja szerint – az EUMSZ 107. cikkel és az EUMSZ 108. cikkel, a többször módosított, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelettel,1 a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelettel2 és az [európai uniós] jog esetleges további releváns rendelkezéseivel összefüggésben – az Európai Bizottságnak történő előzetes bejelentés kötelezettségének hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül-e a jelen ügyben megtámadott 37/2015. sz. miniszteri rendelettel elfogadott rendelkezéshez hasonló olyan másodlagos jogi aktus, amely a Consiglio di Stato (államtanács) azon ítéleteinek közvetlen végrehajtása révén, amelyek a Bizottságnak már bejelentett korábbi rendelkezések részleges megsemmisítését eredményezik, „visszamenőlegesenˮ kihatott a biodízelre irányadó kedvezményes jövedéki adómérték alkalmazásának módjaira, mivel visszaható hatállyal módosította a támogatás azt igénylő vállalkozások közötti elosztásának kritériumait, anélkül hogy meghosszabbította volna az adókedvezmény-program időtartamát?

____________

1     Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL 1999. L 83., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 339. o.).

2     Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL 2004. L 140., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 4. kötet, 3. o.; helyesbítés: HL 2011. L 114., 7. o.).