Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 4. decembrī Susanne Rutzinger-Kurpas iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2019. gada 3. oktobra spriedumu lietā T-491/18 Vafo Praha/EUIPO – Rutzinger-Kurpas

(Lieta C-887/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Susanne Rutzinger-Kurpas (pārstāvis: F. Lichtnecker, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Vafo Praha s.r.o.

Ar 2020. gada 11. februāra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda Susanne Rutzinger-Kurpas pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________