Language of document :

Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 13 декември 2019 г. — Agrimotion S.A./ADAMA Deutschland GmbH

(Дело C-912/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Въззивник: Agrimotion S.A.

Въззиваем: ADAMA Deutschland GmbH

Преюдициален въпрос

Може ли предприятие, което пуска на пазара в държавата членка на въвеждане разрешен в държавата членка по произход продукт за растителна защита, да се позовава на издаденото от компетентния орган в държавата членка на въвеждане разрешение за паралелна търговия в полза на друго предприятие, ако на бидоните, в които е опакован продуктът за растителна защита и в които той се пуска на пазара в държавата членка на въвеждане, е налице указание за притежателя на разрешението и предприятието вносител? В случай че съществуват допълнителни изисквания, какви са те?1

____________

1 Съгласно член 52 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 2009 г., стр. 1).