Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 13. prosince 2019 – Agrimotion S.A. v. ADAMA Deutschland GmbH

(Věc C-912/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Agrimotion S.A.

Žalovaná: ADAMA Deutschland GmbH

Předběžné otázky

Může se podnik, který v zavádějícím členském státě uvádí na trh přípravek na ochranu rostlin povolený v členském státě původu, odvolávat na povolení k souběžnému obchodu, které bylo příslušným orgánem zavádějícího členského státu uděleno třetímu podniku, je-li na kanystrech, které jsou naplněny přípravkem na ochranu rostlin, a v nichž je v zavádějícím členském státě tento přípravek uváděn na trh, umístěn odkaz na držitele povolení jakož i na zavádějící podnik? Pokud existují další požadavky, které to jsou?1

____________

1 Podle článku 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. 2009, L 309, s. 1).