Language of document :

2019 m. gruodžio 13 d. Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agrimotion S.A. / ADAMA Deutschland GmbH

(Byla C-912/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė ir apeliantė: Agrimotion S.A.

Ieškovė ir kita apeliacinio proceso šalis: ADAMA Deutschland GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar įmonė, kuri kilmės valstybėje narėje autorizuotą augalų apsaugos produktą pateikia importo valstybės narės rinkai, gali remtis importo valstybės narės kompetentingos institucijos trečiajai įmonei suteiktu lygiagrečios prekybos leidimu, kai ant kanistrų, į kuriuos supiltas augalų apsaugos produktas ir kuriuose jis pateikiamas importo valstybės narės rinkai, nurodytas leidimo turėtojas ir importuojanti įmonė? Ar taikytini papildomi reikalavimai, jei taip, kokie?1

____________

1 pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009, p. 1) 52 straipsnį.