Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 13. decembrī iesniedza Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) – Agrimotion S.A./ADAMA Deutschland GmbH

(Lieta C-912/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: Agrimotion S.A.

Atbildētāja: ADAMA Deutschland GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai uzņēmums, kas izcelsmes dalībvalstī apstiprinātu augu aizsardzības līdzekli laiž tirgū ieviešanas dalībvalstī, var atsaukties uz ieviešanas dalībvalsts kompetentās iestādes trešajam uzņēmumam piešķirtu paralēlas tirdzniecības atļauju, ja uz kannām, kurās ir iepildīts augu aizsardzības līdzeklis un kurās tas tiek laists tirgū ieviešanas dalībvalstī, ir atrodama norāde uz atļaujas turētāju un importētāju uzņēmumu? Ja ir izvirzītas papildu prasības, kādas tās ir? 1

____________

1 Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV 2009, L 309, 1. lpp.), 52. pantam.