Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 13 decembrie 2019 – Agrimotion S. A./ADAMA Deutschland GmbH

(Cauza C-912/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Agrimotion S. A.

Pârâtă: ADAMA Deutschland GmbH

Întrebarea preliminară

O întreprindere care introduce pe piață, în statul membru de introducere, un produs fitosanitar autorizat în statul membru de origine se poate prevala de un permis de comerț paralel eliberat unei întreprinderi terțe de autoritatea competentă din statul membru de introducere, în cazul în care pe bidoanele în care este păstrat produsul fitosanitar și în care acesta este introdus pe piață în statul membru de introducere este menționat titularul permisului, precum și întreprinderea importatoare? În cazul în care există cerințe suplimentare, care sunt acestea?1

____________

1 – Potrivit articolului 52 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO 2009, L 309, S. 1.)