Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) 13. decembra 2019 – Agrimotion S.A./ADAMA Deutschland GmbH

(Zadeva C-912/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in pritožnica: Agrimotion S.A.

Tožeča stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: ADAMA Deutschland GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali se lahko podjetje, ki fitofarmacevtsko sredstvo, registrirano v državi članici izvora, da v promet v državi članici vnosa, sklicuje na dovoljenje za vzporedno trgovanje, ki ga je pristojni organ države članice vnosa izdal tretjemu podjetju, če je na kanticah, v katere je fitofarmacevtsko sredstvo polnjeno in v katerih se da v promet v državi članici vnosa, naveden imetnik dovoljenja ter uvozno podjetje? Ali obstajajo dodatne zahteve in če da, katere?1

____________

1 V skladu s členom 52 Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL 2009, L 309, str. 1).