Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 13 december 2019 – Agrimotion S.A.mot ADAMA Deutschland GmbH

(Mål C-912/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Klagande: Agrimotion S.A.

Motpart: ADAMA Deutschland GmbH

Tolkningsfrågan

Kan ett företag, som på införselmedlemsstaten släpper ut ett växtskyddsmedel som är godkänt i ursprungsmedlemsstaten, åberopa ett parallellhandelstillstånd som har beviljats ett utomstående företag av den behöriga myndigheten i införselmedlemsstaten, när det på behållarna i vilka växtskyddsmedlet förvaras och släpps ut på marknaden i införselmedlemsstaten, finns en hänvisning till tillståndsinnehavaren och till det importerande företaget? Vilka ytterligare krav skulle kunna ställas?1

____________

1 Enligt artikel 52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 2009, s. 1).